Stadgar

000328 - Stadgar för Kvicksund Sportklubb

§1 Medlem i föreningen är den som betalat KSKs medlemsavgift och som följer föreningens stadgar, övriga regler samt värderingsgrunder i etik och moral. Föreningen och dess medlemmar ska verka för demokrati och samhällsengagemang. Medlemmar ska på ett aktivt sätt motverka våld, mobbing och rasism. Genom beslut i samband med ordinarie årsmöte kan medlem utses till hedersledamot.

§2 Medlem som inte betalat medlemsavgift eller brutit mot föreningen stadgar, regler, etik och moral kan av styrelsen uteslutas ur KSK. Uteslutning får inte ske förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning skall ske skriftligt, orsaken ska framgå. Medlem har rätt att inkomma med en besvärsskrivelse till styrelsen, senast 14 dagar efter det att medlemmen mottagit det skriftliga uteslutningsbeskedet. Ärendet tas då upp på det nästföljande ordinarie styrelsemötet.

Medlemsavgifter

§3 Medlemsavgiften bestäms årligen vid KSKs ordinarie årsmöte. Föreningen har en avgift för enskild medlem och en för familj. Medlemsavgiften betalas under första kvartalet.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte lånas ut eller överlåtas på annan person.

Tävlingar och uppvisningar

§4 Medlem får inte utan styrelsen/sektionsstyrelsens medgivande representera KSK

§5 Medlem måste följa Riksidrottsförbundets eller vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser när han/hon deltar i aktiviteter som anordnas av föreningar som icke är anslutna till förbundet men vars sport är upptagen i förbundet.

Styrelsen

§6 Styrelsen har det övergripande ansvaret för KSKs verksamhet. Styrelsens uppgift är att upprätta och förslå årsmötet verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår samt att ansvara för förenings tillgångar och kassa. Årligen redovisas föreningens resultat i samband med årsmötet. Styrelsen ska verka för att KSK utvecklas långsiktigt och klubbens plats som ledande förening på orten stärks.

Styrelsen består av ordförande och sex (6) ordinarie ledamöter varav en (1)vice ordförande samt två (2) suppleanter. Ordförande, vice ordförande och ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte av föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelsen beslutar hur sekreterar- och kassörsfunktionen utformas.

§7 Styrelsen sammanträder på kallelse av antingen ordförande eller när minst fyra styrelseledamöter önskar detta. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

§8 Ordförande är KSKs officiella representant, leder styrelsens arbete och övervakar att stadgarna följs. Vice ordföranden är ordförandens ersättare och har jämte ordföranden rätt att företräda föreningen gentemot tredje man. Övriga arbetsuppgifter fördelas enligt vad styrelsen bestämmer. För sekreteraren och kassören finns dock en fastlagd arbetsfördelning:

Sekreteraren ansvarar för att:

 • Protokoll förs över styrelsens sammanträden och att dessa Arkiveras och distribueras
 • Inkomna skrivelser registreras och förvaras
 • Alla utgående skrivelser undertecknas samt att kopior förvaras - om inte styrelsen beslutar annorlunda
 • Koordinera sektionernas års/verksamhetsberättelse
 • Förslag till verksamhetsberättelse tas fram

Kassören ansvarar för att:

 • Medlemsavgifter och anslag m m kommer in till föreningen samt att alla utbetalningar verkställs
 • Fullständig kassabok förs för föreningen
 • Medlemsmatrikel förs
 • Komplett inventarieförteckning förs
 • Tillsammans med styrelsen underhålla och uppdatera attestinstruktionen

Sektioner

§9 Om KSKs verksamhet är av den omfattningen och/eller det finns särskilda skäl till det , skall verksamheten bedrivas i sektioner. Sektionernas indelning baseras på vilken verksamhet/idrott som utövas inom sektionen. Sektionsindelningen kan också baseras på om verksamheten omfattar barn/ungdom alt seniorverksamhet. Inrättande av nya sektioner beslutas av KSKs styrelse. Varje sektion skall ha en arbets- och verksamhetsbeskrivning.

För varje sektion väljs årligen bland sektionens röstberättigade medlemmar minst två stycken sektionsföreträdare. Dessa utses slutgiltigt av styrelsen.

Sektionsföreträdarnas uppgift är att övervaka och driva verksamheten inom sektionen samt att till styrelsen inkomma med förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen. Sektionsföreträdarna ska till sekreteraren inkomma med förslag till års- och verksamhetsberättelse.

Möten

§10 Ordinarie årsmöte skall hållas innan mars månads utgång. Därutöver skall hållas minst fyra ordinarie styrelsemöten om året. Dessutom kan extra möten hållas när så krävs. Styrelsemöte skall föregås av utsänd föredragningslista.

Kallelse via mail till medlemmar samt på Kvicksunds SK:s hemsida och annonsering av årsmöte skall ske minst 14 dagar innan mötesdagen.

§11 Medlem som betalt medlemsavgift och som är över 15 år äger rösträtt. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men inte rösträtt.

§12 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§13 Vid årsmötet ska följande ärenden tas upp:

 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)
 • Val av justeringsman som jämte ordförande justerar protokollet
 • Årsberättelse för gångna året samt verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av:
 1. Ordförande, för 2 år
 2. Sex styrelseledamöter, varav en vice ordförande, för 2 år, varav val av 3 ena året och 3 nästkommande.
 3. Två suppleanter, 1 år
 4. Två revisorer, 1 år. I detta val får inte styrelseledamöter deltaga.

Förslag om stadgeändringar måste inkomma till styrelsen minst 14 dagar innan årsmötet. Förslag om föreningens upplösande, minst 30 dagar innan årsmötet.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§14 Verksamhetsåret omfattar tiden mellan årsmötena. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12. Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda 30 dagar innan ordinarie årsmöte.

§15 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret.

Beslut

§16 Beslut fattas med acklamation eller genom votering, öppen eller sluten. Vid votering tillämpas enkel majoritet som grund för beslut, utom i fråga om föreningens upplösande, se §20. Om lika röstetal uppstår vid öppen votering ska det förslag som stöds av ordförande beslutas, gäller ej val. Vid val eller sluten votering ska lotten avgöra om lika röstetal uppstår.

Alla beslut bekräftas med klubbslag och genom att protokoll förs och justeras..

§17 För att beslut i frågor av ekonomisk karaktär ska kunna fattas måste ärendet vara anmält på föredragningslistan, gäller vederbörligt möte.

Styrelsen beslutar om attesträtt samt nivån på ekonomiska beslut som föreningens firmatecknare får ta utan att styrelsen tillfrågas.

Stadgar

§18 Beslut om stadgeändringar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid ordinarie eller extra årsmöte efter att personlig kallelse skickats till alla medlemmar. Förslaget måste få minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarnas röster.

§19 Beslut om upplösning av föreningen måste innehålla föreskrift om hur KSKs tillgångar skall användas. Förutbestämt är att de ska användas till idrottsbefrämjande ändamål. Beslut om upplösning ska omdelbart delges respektive specialförbund genom styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll. Revisionsberättelse samt balansräkning ska också bifogas.

§20 Utöver dessa stadgar omfattas föreningen av Riksidrottsförbundets stadgar, föreskrifter och anvisningar samt relevanta specialförbunds stadgar, tävlingsregler och föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren ansvarar för att stadgarna efterlevs och att dessa samt andra dokument som styr föreningens verksamhet till exempel regler, etiska principer mm finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

  Stadgar-KSK.pdf (76,16 kb)