Mål & policy fritidsgården

 

Målet för verksamheten är

 • att stimulera barn/ungdomar till egna aktiviteter
 • att verka för att utveckla barn/ ungdomars självkänsla
 • att möta barn/ungdomars intresse och behov av ett allsidigt fritidsutbud i samverkan med bl a föreningar
 • att erbjuda gruppverksamhet utifrån barn/ungdomars egna intressen.
 • att verka för hälsa och goda levnadsvanor.

 

Förhållningssätt/policy

Arbetet vid fritidsgården präglas av ett gemensamt förhållningssätt, allt för att underlätta ledarnas (arbetande föräldrarnas) roll och för att ungdomar ska veta vad verksamheten står för. Följande förhållningssätt gäller:

Ledarna på fritidsgården (föräldrarna) ska ha ett öppet och positivt förhållningssätt samt vara goda förebilder. De ska fysiskt och psykiskt vara närvarande, se alla, finnas tillhands, vara flexibla, känna av stämningar, vara lyhörda, ta ansvar, visa tydlighet i sin vuxenroll, se till helheten och sätta gränser.
Ledarna ska:

 • Introducera nya besökare om vad som gäller i och i nära anknytning till lokalerna.
 • Delta aktivt i verksamheten – uppmuntra och initiera.
 • Se ungdomarna som individer, ta dem på allvar och bemöta på rätt sätt.
 • Lyssna aktivt - inte bara till orden utan också till kroppsspråk - ställa frågor och visa engagemang.
 • Inte ha förutfattade meningar och fördomar - ta sig tid i möten med ungdomarna.
 • Ta ansvar för vad som ska göras gentemot de besökande, vara en vän men tydligt markera gränsen mellan vän och ledare.
 • Vara en värdebärare - visa vad som är rätt och fel.
 • Verka för jämlikhet, demokrati och delaktighet.

 

Trivsel

På fritidsgården ska alla känna sig trygga och bli bemötta med respekt. Vi följer de mål och förhållningssätt vi har för verksamheten. All vistelse och nyttjande av verksamheten sker under eget ansvar. Verksamheten ansvarar inte för personliga ägodelar.

Rökning/snus

Fritidsgårdens lokaler och närhet till dessa ska vara snus- och rökfria.

Alkohol/droger

Ingen alkohol eller droger eller någon som är påverkad av detta får finnas i verksamheten. Alla ledare ska känna till och vara insatta i gällande regler kring alkohol- och drogfrågor för fritidsgården. Se handlingsplan för alkohol, tobak respektive droger och hantera uppkomna situationer enligt dem.

Mobbning och kränkning

Mobbning/kränkning tolereras inte på fritidsgården. Om det finns misstanke eller om det sker, ska det tas upp direkt med berörda.

Alla ledare ska känna till och vara insatta i gällande regler kring mobbning, kränkning och likabehandling för fritidsgården. Se handlingsplan och hanteras uppkomna situationer därefter.

Språkbruk

Som vuxen på fritidsgården ska man vara uppmärksam och reagera på hur besökarna tilltalar andra.

Utrymning

Vid larm ska lokalerna utrymmas. Se utrymningsplan i korridoren.

 

Med kamratskap som grund bygger vi Kvicksund

 

 

Mal_och_policy_for_fritidsgarden.docx (535,59 kb)