Handlingsplan - kränkning & trakasserier

 

Syfte och mål

Likabehandlingsplanen finns för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Om detta ändå förekommer så ska vi vidta åtgärder.

Våra mål för detta arbete är:

 • Alla ska känna sig trygga i våra verksamheter.
 • Alla, både besökare och arbetande vuxna, ska vara insatta i hur arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling bedrivs.

Likabehandlingsplanen är till för att främja personers lika rättigheter oavsett:

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Funktionshinder
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Ålder [1]

Barnkonventionen och Diskrimineringslagen

Likabehandlingsplanen utgår från Barnkonventionen och Diskrimineringslagen.

Barnkonventionen fastslår barns rättigheter. Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att Sveriges lagar måste stämma överens med det som står i barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, alla är lika viktiga men det finns fyra huvudprinciper som alltid ska beaktas tillsammans med de övriga artiklarna.

Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 – Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Artikel 6- Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (2008:457, 1§). Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och att det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Åtgärder

Som arbetande vuxen i verksamheten ska vi alltid agera när vi ser att någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkning sker. Detta oavsett om de inblandade besökarna hävdar att de bara skämtar med varandra. För en utomstående är det omöjligt att veta vad som är på skämt eller inte och därför bör inte diskriminering, trakasserier eller kränkningar tillåtas alls. Om en besökare själv berättar att denne är utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar så måste de vuxna ta det på största allvar och agera utifrån detta.

 

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier eller kränkning

Större händelser av diskriminering, trakasserier eller kränkning som sker i verksamhet bör dokumenteras av de vuxna vid kvällens slut. Meddela huvudansvariga, kontaktuppgifter finns i pärmen.

 1. Prata med de inblandade, anteckna vad som hänt. Vid behov, och om besökaren/besökarnas är under 18 år, kontaktas förälder.
 2. Vid behov, informera övriga vuxna på plats.
 3. Polisanmälan kan göras av huvudansvariga om det inträffande är av brottslig karaktär.
 4. Följ upp de inblandade besökarna i verksamhet.
 5. Om överenskomna åtgärder inte följs eller inte ger önskat resultat ska beslut tas om ändrat tillvägagångsätt. Huvudansvariga tar det beslutet.  

 

BILAGA

Verksamhetens definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Diskriminering

Diskriminering är ett övergripande begrepp på kränkande behandling utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. Det innebär att en besökare på något sätt missgynnas i förhållande till andra utifrån ovan nämnda kriterier.

Trakasserier

Trakasserier är ett upprepande beteende som upprör, stör, kränker en besökares värdighet eller på annat sätt leder till att den drabbade mår dåligt.

Annan kränkande behandling:

Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en besökares värdighet. Till exempel:

Fysiska, exempelvis slag eller knuffar.
Verbala, exempelvis att bli hotad eller kallad könsord.
Psykosociala, exempelvis utfrysning och ryktesspridning.
Text- och bildburna, exempelvis klotter, brev, e-post, sms och chat.
Mobbning, En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Rasism, Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot denna bakgrund av sådan uppfattning ses folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
Främlingsfientlighet: Rädsla för eller stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga olikheter.
Sexuella trakasserier, Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Homofobi, En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homosexuella och bisexuella personer
Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om människans lika värde. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En kränkning kan äga rum mellan besökare såväl som mellan personal och besökare.

En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt alltid måste bli tagen på allvar.

 

 

[1] I vissa av verksamheterna finns en bestämd åldersgräns. Utifrån detta kan personer som inte är i rätt målgrupp nekas tillträde till verksamhet utan att det kan ses som diskriminering

 

Senast reviderad 2017-01-19 

 

 

Handlingsplan_krankning_och_trakasserier_KSK.docx (115,12 kb)